AV在线观看午夜福利

AV在线观看午夜福利

荒年掘以和饭食,儿科痘疮拔疔方用之,取其凉润解毒也。 辛苦温,有毒。

浮麦轻虚,象肺能敛盗汗,取其散皮腠之热也。发明麻仁入手阳明、足太阴,其性滋润。

龙子则剖开如皮,身多赤斑,偏助壮火,阳事不振者宜之。 独蒂之涩始终不改,故取以治阴内阳外之病。

栗树皮煮汁洗沙虱溪毒并丹毒疮毒,根治偏坠肾气,酒煎服之。 白花者补脾肺,赤花者名山丹,散瘀血药用之。

疏利太过则闭藏失职,故阴痿也。酸寒无毒。

 痛甚筋不舒者加乳香甚验。汤火伤灼,五月五日以黄瓜捣碎入瓶内封,挂檐下,取水刷之,皆取其甘寒以解毒也。

Leave a Reply